GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK TÜZÜK TASLAĞI

 

Türk Biyokimya Derneği Tüzük Değişikliği

Güncelleme tarihi: 06.11.2021

 

İlgili madde

Değişiklik

Kuruluş

Madde 1 – Aşağıda adları yazılı olan Kişiler tarafından Ankara’da “ Türk Biyokimya Derneği’ adı altında bir dernek kurulmuştur.

Kuruluş

 

Madde 1- Derneğin adı ‘Türk Biyokimya Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış adı ‘TBD’dir. Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 2 – Derneğin merkezi Ankara’dadır. Adresi Hirfanlı Sok. Banu Apt. No 9/3 G.O.P. 06700 Ankara’dır.

Madde 2 – Derneğin merkezi Ankara’dadır. Adresi Hirfanlı Sok. Banu Apt. No 9/3 G.O.P. 06700 Ankara’dır.

Türk Biyokimya Dergisi’nin (Turkish Journal of Biochemistry, TJB) sahibidir.

Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 3 – Derneğin amacı, ülkemizde biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamaktır. Bu amaçla dernek aşağıda açıklanan çalışmalarda bulunur;

 1. Biyokimya öğrenim yöntemlerinin ilgili eğitim kuruluşları ile hastanelerde geliştirilmesine yardımcı olmak,
 2. Ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı  ve aydınlatıcı olmak,
 3. Memleketimizde biyokimya dalındaki bilim adamı azlığını gidermek için maddi ve manevi destek sağlamak, yerel ve ulusal ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak bilimsel toplantılar tertip etmek, yayınlarda bulunmak ve yayınları isteklendirmek,
 4. Biyokimya alanında terim birliğini sağlayan çalışmalarda bulunmak,
 5. Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, onların meslek çalışmalarını her yönüyle desteklemek,
 6. Biyokimyanın uygulanması konusunda yapılan çalışmaları standardize edebilmek için önerilerde bulunmak,
 7. Dernek gerekli gördüğü hallerde ihtiyacı kadar personel çalıştırabilir.
 8. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, laboratuvar kurabilir, kurs açabilir, seminerler düzenleyebilir.

i) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için laboratuvarların standardizasyonu amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilir, standart maddeler üretebilir, ya da yurt içi veya yurt dışından temin edebilir.

j) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ilgili laboratuvarlarda eksternal kalite kontrol programları uygulayabilir ve laboratuvar akreditasyonu yapabilir.

Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 3 – Derneğin amacı, ülkemizde biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamak, temel ve klinik biyokimya bilimi ve ilgili bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, tüm yaşam ve laboratuvar alanlarında çalışan bilim insanlarını temsil etmek, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyarak, üyeleri arasındaki mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, bu alandaki bilimsel çalışma ve araştırmaları özendirmek, geliştirmek ve desteklemek, mesleki etik standartları korumak ve geliştirmek, temel ve klinik biyokimya alanında eğitim standartlarını sağlamak, klinik kimya ve laboratuvar tıbbı ile ilgili standardizasyon/akreditasyon çalışmalarını koordine etmek ve bu alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile irtibat kurmak, üyelerini Türkiye ve yurt dışındaki bilimsel ve profesyonel kuruluşlarda temsil etmektir.

Bu amaçla dernek aşağıda açıklanan çalışmalarda bulunur:

 1. Gerekli gördüğü hallerde ihtiyacı kadar personel çalıştırmak,
 2. Temel ve klinik biyokimya eğitimlerinin standartları ve asgari gerekliliklerinin tanımlanması için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşması için gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası iş birliğini teşvik ve koordine etmek; lisansüstü eğitim ve mesleki eğitimin standardizasyonu amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
 3. Biyokimya ve ilişkili bilim dallarındaki çalışmaların bilimsel gerçekler temelinde yapılmasını sağlamak,
 

 

k) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

 

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz.

 1. Ülkemizde laboratuvar tıbbını ilgilendiren sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK Türk Tabipleri Birliği, vb.) yardımcı ve yol gösterici olmak,
 2. Ülkemizde temel ve klinik biyokimya alanında bilim insanı ve uzman yetiştirmek için maddi ve manevi destek sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yayınları teşvik etmek,
 3. Laboratuvar uygulamalarında kullanılan yöntemleri standardize edebilmek için önerilerde bulunmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, kontrol materyalleri/referans materyaller üretmek ya da yurt içi veya yurt dışından temin etmek,
 4. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, laboratuvar kurmak, kurslar ve seminerler düzenlemek,
 5. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak tıbbi laboratuvarlarda iç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirme programları uygulamak,
 6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak,
 7. Biyokimya alanında terim birliğini sağlayan çalışmalarda bulunmak,
 8. Üyelerinin mesleki, özlük ve ekonomik haklarını korumak, temel ve klinik biyokimya uygulamalarının kamu ve kişi yararına uygulanıp, geliştirilmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerine bağlı olarak karşılaşabilecekleri sorunlarda her türlü desteği sağlamak,
 9. Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak, üyelerin mesleki çalışmalarını her yönüyle desteklemek,
 10. Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, platformlara katılmak, vakıf kurmak, federasyon kurmak,
 11. Temel ve klinik biyokimya alanındaki uluslararası derneklerle ilişkilerde temsil görevini yerine getirmek, bu alandaki uluslararası federasyonlarda yer almak, bu tür kuruluşlarda derneğimizi temsil edecek kişileri belirlemek,
 12. Monografi, süreli yayın, kılavuz, kitap, broşür, video çekim vb yayınlar yapmak,
 13. IVD üreticileri ile iletişim kurmak, işbirliği içinde bulunmak ve bilimsel çalışmalar yapmak,
 

 

 

 1. Biyokimya bilimi alanında çalışmaları teşvik etmek amacıyla bilim ödülleri vermek,
 2. Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik kurullar, çalışma grupları kurmak.

 

 

Dernek hiçbir şekilde dini ya da siyasi faaliyette bulunmaz.

Kurucu Üyeler

Madde 4 – Derneğin kurucuları olan kişilerin ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah adresleri ve tabiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 • Ali Açıkgöz, Biyokimya profesörü, Yeni Levent, 10-C, Da: 9 İstanbul, T.C.
 • T. Aslan Aksu, Üniversite Öğretim Üyesi, Teoman Paşa Cad. 178. Sok., 2/16 Bahçelievler, ANTALYA, T.C.
 • Ahmet Araz, Üniversite Öğretim Üyesi, Acıbadem Şem'i Efendi Sok., 16/9, Kadıköy İstanbul, T.C.
 • Suad Artvinli, Üniversite Öğretim Üyesi, Emek Mah., Yeşiltepe Blokları, 4/85, Ankara, T.C.
 • B. Nevzat Baban, Üniversite Öğretim Üyesi, Ziya Erdem Cad., No. 1, Erdem Apt., Yeşilköy, İstanbul, T.C.
 • Ahmet Balamir, Biyokimya Uzmanı, Şair Nedim Sok., 1/19, Aşağı Ayrancı, Ankara, T.C.
 • M. İrfan Barlas, Biyokimya Uzmanı, Tek Lojmanları 25/5, Gölbaşı, Ankara, T.C.
 • Pakize (Bayramoğlu) Doğan, Üniversite Öğretim Görevlisi, Bağlar Cad., 195/12, Küçükesat, Ankara, T.C.
 • M. Doğan Bebitoğlu, Biyokimya Uzmanı, 30 Ağustos Mah., Süleyman Şah Sok. 35/8, Kütahya, T.C.
 • Hatice Bodur, Üniversite Öğretim Üyeliğinden Emekli, Ataköy, 3. Kısım D.17, Da:4, İstanbul, T.C.
 • Naci Bor, Üniversite Öğretim Üyesi, Ömür Sok., 4/16, Yukarı Ayrancı, Ankara, T.C.
 • Cavit Boral, Biyokimya Uzmanı, Harem, Kavakbayırı Sok., 9/4, Üsküdar, İstanbul, T.C.
 • E. Gönenç Ciliv, Üniversite Öğretim Üyesi, Bülten Sok. 52/9, Küçükesat, Ankara, T.C.
 • A. Kaya Emerk, Üniversite Öğretim Üyesi, Yeşilyurt Sok., 21/3 Aşağı Ayrancı, Ankara, T.C.

Kurucu üyeler

Madde 4 – Dernek 1975 yılında adları son sayfada yazılı Türk bilim insanları tarafından kurulmuştur.

 

 

 • H. Nusret Fişek, Üniversite Öğretim Üyeliğinden Emekli, Cinnah Cad. 50/12, Çankaya, Ankara, T.C.
 • İ. Hakkı Gökhun, Üniversite Öğretim Üyesi, Akat Sok. 15/7, Cebeci, Ankara, T.C.
 • Emel İkeda, Biyokimya Uzmanı, ODTÜ Lojmanları, A-1, Ankara, T.C.
 • Levent Karaca, GATA Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Plevne Sitesi, 1- B/12 Küçükesat, Ankara, T.C.
 • Aysen    Karan,  Üniversite   Öğretim    Üyesi, Mesa Güneş Sitesi, Kaptanpaşa Sok., 32/A, Gaziosmanpaşa, Ankara, T.C.
 • M. Sezai Kuş, Üniversite Araştırma Görevlisi, İskitler Sulugöz Sok., 3/6 Ankara, T.C.
 • Konçuy Mergen, Biyokimya Uzmanı, 18. Sok., 16/2, Bahçelievler, Ankara, T.C.
 • İ. Hamdi Öğüş, Üniversite Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Sitesi, 1. Cad. 3/19 Karakusunlar/Ankara, T.C.
 • Nurten Ökte, Biyokimya Uzmanı, Tunalı Hilmi Cad., 52/6 Kavaklıdere / Ankara, T.C.
 • Pınar T. Özand, Biyokimya Profesörü, E. Joppa Road, No. 2105, Towson, Md 21204, U.S.A. T.C.
 • Tuncay Özgünen, Üniversite Öğretim Üyesi, Kurtuluş Mah. 308. Sok., 9/9, Adana, T.C.
 • Şükran Özügüzel, Biyokimya Uzmanı, Farabi Cad., 11/10 Kavaklıdere, Ankara, T.C.
 • Şerafettin Özkurt, Üniversite Öğretim Üyesi, Esat Cad., 86/1 Küçükesat, Ankara, T.C.
 • A. Nail Payza, Üniversite Öğretim Üyeliğinden Emekli, Esat Cad., 94/12, Küçükesat, Ankara, T.C.
 • Nurten    Renda,    Üniversite    Öğretim    Üyesi,            Aksu      Sok.       123/9, Sıhhiye/Ankara, T.C.
 • Engin H. Serpersu, Biyokimya Uzmanı, 110 W. 39 th. St. Apt. 1110, Baltimore, Md 21210, U.S.A., T.C.
 • E. Turhan Soysal, Üniversite Öğretim Üyesi, Üniversite Lojmanı, 22. Blok, No. 6, Erzurum, T.C.
 • E. Ferhan Tezcan, Üniversite Öğretim Üyesi, Selanik Cad., 78/9, Yenişehir/Ankara, T.C.
 • M. Engin Tezcan, Biyokimya Uzmanı, Denizbostanlısı, 2031. Sok., 9/18 Karşıyaka / İzmir, T.C.
 • Atilla Türkeş, Biyokimya Dalında Doktoralı, Tenovus Inst. Heath Park, Cardiff CF 4 4XX, İngiltere, T.C.

 

 

 

 • Mehmet    Türkvan,    Biyokimya   Uzmanı,            Nenehatun                 Cad.            19/3, Gaziosmanpaşa / Ankara, T.C.
 • M. Münip Yeğin, Üniversite Öğretim Üyesi, Üniversite Lojmanı, 4. Blok, 9/98, Erzurum, T.C.
 • M. Güneş Yüreğir, Üniversite Öğretim Üyesi, Mafazsığmaz YSE Evleri, No. 57, Adana, T.C.

 

Üyelik

Madde 5 — Derneğin üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

a) Asıl üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:

 1. Biyokimya ve klinik biyokimya, tıbbi biyokimya, klinik kimya, kimyasal patoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik dallarından ve Biyokimya ile ilgili diğer dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitimlerden birine devam ediyor olmak,
 2. Biyokimya, klinik biyokimya, tıbbi biyokimya, klinik kimya, kimyasal patoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, biyoteknoloji, biyoinformatik, biyomühendislik dallarından ve Biyokimya ile ilgili diğer dallardan birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış ya da bu eğitime devam ediyor olmak,
 1. Derneğe asıl üye olabilmek için adayın, iki asıl üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar. Üyelik için yapılan müracaatları Yönetim Kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler derneğin asıl üyesidir.
 2. Biyokimyaya yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleri ile gösteren kişiler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyelik kişiye yönetim kurulu kararı ile verilir. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, Yönetim Kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Fahri üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler.

Üyelik

Madde 5 - Derneğin üyeliği asıl, fahri ve onursal olmak üzere üç çeşittir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

 1. Asıl üyelerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları gerekir:
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Biyokimya, klinik biyokimya, tıbbi biyokimya, klinik kimya, moleküler biyoloji, moleküler genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, biyoteknoloji, biyoinformatik, biyomühendislik dalları ve biyokimya ile ilgili diğer dallardan birinde

uzmanlık, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış ya da bu eğitime devam ediyor olmak,

  1. İki asıl üye tarafından aday gösterilerek derneğe yazılı başvuru yapmak.

Derneğe üye olmak isteyenlerin yönetim kuruluna yapacakları yazılı başvuruyu Yönetim Kurulu en geç otuz (30) gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kurucu üyeler derneğin asıl üyesidir.

 1. Fahri üye: Biyokimyaya yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleri ile gösteren (yurt dışında çalışan/yaşayanlar da dahil), derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, Yönetim Kurulu’na seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler, derneğin uluslararası işbirliklerinin bilimsel olanaklarından yararlanabilirler. Fahri üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler.
 2. Onursal Üye: Biyokimya ile ilişkili alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş bilim insanları Yönetim Kurulu’nun önerisi ile onursal üyeliğe seçilebilirler. Yetmiş (70) yaşını dolduran asıl üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Bu onursal

üyelerden aidat alınmaz.

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6 – Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

a) Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Üye bu isteğini Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile bildirir. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Böyle bir kişi derneğe yeniden girme isteğinde bulunursa, Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üye olabilir. Bu takdirde yeni kayıt olmuş üye özelliğini taşır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim kurulunun vereceği kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk Genel Kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Bir yıla ait aidatını o yılın Mart ayı sonuna kadar ödemeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Ancak çıkarmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup tebliğ tarihinden sonra bir ay beklenilmesi gerekir. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan, adres değişikliği ve üyelik bilgilerini yenilemeyen üyeler Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6 – Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

 1. Her üye istediği zaman dernek üyeliğinden istifa edebilir. Üye bu isteğini Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile bildirir. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Böyle bir kişi derneğe yeniden üye olmak isterse, Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üye olabilir. Bu takdirde yeni kayıt olmuş üye özelliğini taşır.
 2. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, Onur Kurulunun vereceği kararın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra Genel Kurul’da onaylanarak dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse, bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk Genel Kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.
 3. Derneğe yıllık olarak ödenmesi gereken aidatın, üç yıl boyunca ödenmemesi durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile üye, dernek üyeliğinden çıkarılabilir. Ancak üyelikten çıkartılmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup tebliğ tarihinden sonra bir ay beklenilmesi gerekir. Ayrıca, adreslerinde bulunamayan, adres değişikliği

ve üyelik bilgilerini yenilemeyen üyeler Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilir

Derneğin Organları

Madde 7 - Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve, Denetleme Kuruludur.

Derneğin Organları

Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yeterlik Kurulu, Onur Kurulu’dur.

Genel Kurul

Madde 8 - Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden oluşur. Genel Kurulda dernek merkez üyeleri ile, diğer şubelerdeki üyelerin tamamı, genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Genel Kurul

Madde  8  -  Genel  Kurul,    Derneğin merkez ve diğer şubelerindeki asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması

Madde 9 - Derneğin olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulunun daveti üzerine üç yılda bir, Mayıs ayında, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

 

Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantısı

 

 

Madde 10 - Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı, yeterli sayının sağlanamaması veya başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10 - Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı, yeterli sayının sağlanamaması veya başka bir nedenle (pandemi, afet vb) ertelenmesi durumunda, erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle e-posta ile ve dernek web sayfasından üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Her üyenin Genel

Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyenin oyunu bizzat kullanması gerekir.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 11 —Gerekli tam sayı sağlanmışsa toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak, katılan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündemde değişiklik

yapılabilir. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12 — Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır :

 1. Dernek Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu yedek üyeleriyle birlikte seçmek,
 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malları satmak veya mevcut taşınmaz malları satmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 5. Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun izni ile yurt dışındaki benzer amaçlı bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılma ya da ayrılma ile ilgili karar almak,
 6. Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak,
 7. Derneği feshetmek,
 8. Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12 — Genel Kurul, derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nu üç yıl süreyle, yedek üyeleriyle birlikte seçmek,
 2. Yönetim ve Denetleme Kurulları tarafından hazırlanan dönem raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 3. Yönetim Kurulu’nun öngöreceği bütçe ve çalışma programını görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 5. Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak,
 6. Derneği feshetmek,
 7. Tüzükte değişiklik yapmak, (tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı müracaatı üzerine Genel Kurul tarafından gündeme alınır. Tüzük

değişikliği için teklifin Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte iki çoğunluğu ile kabulü gerekir.)

 

 

i)          Tüzükte değişiklik yapmak; tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı müracaatı üzerine Genel Kurul tarafından gündeme alınır. Tüzük değişikliği için teklifin Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte ikisi çoğunluğu ile kabulü gerekir.

 1. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak
 2. Etik ve Yeterlilik Kurulu üyelerini seçer

h) İktisadi, ticari ve sınai işletmeler veya ortaklıklar kurmak,

 1. Gerekli görülen illerde bu tüzükle belirlenen usullere uygun olarak temsilcilik ve/veya şube açmak ve kapatmak,
 1. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,
 2. Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 1. Yeterlik Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini seçmek

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 13 — Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulunun göreceği lüzum üzerine veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantının ilânı için olağan Genel Kurul

toplantısındaki usuller uygulanır.

 

Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Madde 14 — Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli oyla üç yıl için seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra dahi beşin altına düşerse, mevcut Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu üyeleri, yenisini seçmek üzere Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Genel Kurulca seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak gizli oyla Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter ve Sayman seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

 

Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır.

 

 1. Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel Başkanı olup, Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.
 2. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
 3. Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri  yerine  getirir.  Yönetim  Kurulu  kararlarına  uygun  olarak   derneğin

işlemlerini yürütür. İlgili geçici kurulların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma

 

 

 

ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.

 1. Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar. Derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Dernek kasasında bulundurulacak miktar ihtiyaç halinde yönetim kurulunca belirlenir. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gelir-gider defteri, bütçe kesin hesap, bilanço ve demirbaş defteri tutar. Her altı ay sonunda Yönetim Kuruluna sunmak üzere bütçe durumunu gösteren rapor hazırlar.
 2. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulunun belirlediği çalışma programı çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, gerektiğinde bu yetki ile bir avukat tutmak,
 2. Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi ve bilançoyu hazırlamak ve bunu genel kurula sunmak,
 3. Yıllık çalışma raporu hazırlamak ve uygulamak,
 4. Şube işlem ve kontrolünü yürütmek, şubelerle ilgili anlaşmazlıkları çözümlemek,
 5. Gerektiğinde geçici kurallar kurmak,
 6. Yayımlanacak eserleri saptamak,
 7. Derneğe üye kaydetmek, gerektiğinde üyelikten çıkarmak,
 8. Her altı ay sonunda, Sayman tarafından bütçe durumu hakkında hazırlanacak raporu incelemek,
 9. Genel Sekreter tarafından her altı ayda bir hazırlanan çalışma raporunu incelemek,
 1. Merkez Yönetim Kurulu Onur Kurulu tarafından kendilerine bildirilen

 önerileri, geliş tarihinden itibaren bir ay içinde görüşerek karara bağlamakla veya incelemeyi yeterli bulmadığı takdirde dosyayı yeniden değerlendirilmek

 üzere geri göndermekle yükümlüdür.

 • Genel Merkez Onur Kurulunun usulüne uygun nitelikli ve hızlı çalışması

 için uygun ortamı sağlamak ve koşulları oluşturmakla yükümlüdür.

 

 

 1. Denetçilerin her altı ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapmak,
 2. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 1. Dernek tüzüğünün, Genel Kurulun ve yürürlükteki yasaların Yönetim Kuruluna verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 1. Derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere kurulacak iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar ve benzeri kurumlara yönetici atamak.
 2. Merkez Yönetim Kurulu Merkez veya Şube Etik Kurullarınca kendilerine bildirilen önerileri, geliş tarihinden itibaren bir ay içinde görüşerek karara bağlamakla veya incelemeyi yeterli bulmadığı dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere geri göndermekle yükümlüdür.
 3. Genel Merkez Etik Kurulların usulüne uygun nitelikli ve hızlı çalışması için uygun ortamı sağlamak ve koşulları oluşturmakla yükümlüdür.
 4. Şube kurucularına yetki vermek.

 

Denetleme Kurulu

Madde 16 — Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun bütçe ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler. Bu kurulun asıl üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri her an derneğin çalışma ve hesaplarını kontrol edebilirler. Bu kontrol yılda en az iki defa yapılarak sonuç Yönetim Kuruluna bildirilir. Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlarını üç yıl sonunda ayrı ayrı veya birlikte hazırlayarak Genel Kurula sunarlar. Denetleme Kurulu, dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine, görevini olağanüstü de yerine getirebilir ve sonucu bir rapor ile Genel Kurula duyurur.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 16 – Denetleme Kurulu üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu’nun çalışma, bütçe ve hesaplarını Genel Kurul adına denetlemek,
 2. Yılda en az iki kez Yönetim Kurulu çalışmalarını ve dernek hesaplarını kontrol etmek, üç (3) yılın sonunda hazırladıkları raporları ayrı ayrı veya birlikte Genel Kurula sunmak,
 3. Denetleme Kurulunun gerek görmesi halinde veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü denetleme yapmak ve sonucu Genel Kurulda duyurmak,
 4. Denetleme Kurulu asıl üyelerinin, arzu etmesi halinde, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

Etik Kurul Madde 17 -

Onur Kurulu Madde 17 –

 

Onur Kurulu

Genel Kurul tarafından alanında en az on beş (15) yıl deneyimi olan ve 50 yaşını aşmış üyeler arasından, açık oylama ile üç yıl süre ile seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Onur Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü, yönerge,

etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için Yönetim Kuruluna öneri verir. Üyelikten çıkarılmada Genel

 

 

 

Kurul karar almak yetkisindedir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kurulu toplantılarına katılabilir, bilgi verebilir; fakat oy kullanamaz.

 

Madde 18- Yeterlik Kurulu; yeterlik yürütme kurulu (üst organ), akreditasyon komisyonu, eğitim program geliştirme komisyonu, ölçme değerlendirme ve sınav komisyonu olarak adlandırılan alt organlardan oluşur. Yeterlik Kurul Organlarının üyelerinin seçimi, süresi, yetki ve sorumlulukları Türk Tıbbi Biyokimya Yeterlik Kurulu Yönergesi (TTBYKY) ile belirlenir. Tıbbi Biyokimya dalında verilen Uzmanlık Yeterlik Belgesine sahip veya mevzuata uygun olarak Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan TBD üyeleri arasından 9 asıl 4 yedek üye TBD-YK tarafından 3 (üç) yıl süre ile atanır.

Yeterlik Kurulu özerk çalışan, kâr amacı olmayan, sivil bir kuruldur. Bu kurulun çalışma ilkeleri mevcut Uzmanlık Eğitimi Mevzuatı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) yönergesiyle uyumludur. Yeterlik Kurulu kendi hazırlayacağı ve dernek yönetim kurulu tarafından onaylanan yönergedeki amaç ve yetkiler doğrultusunda görevlerini yerine getirir.

Şubelerin Kuruluşu

Madde 17 — Dernek, Genel Kurul kararı ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılması, Yönetim Kurulunca yetkili kılınan 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin mülki amirine yazılı müracaatta bulunulmasıyla olur. Bu başvurma yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiyeti ile şube merkezi adresi de bildirilir. Bu yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ve yetki belgeleri de eklenir. Açılacak şubeler, dernek tüzüğüne ve derneğe bağlı olarak faaliyet gösterirler. Derneğin, şubeler üzerine her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır. Bu kontrol dernek genel Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kurul üyesi olan ya da olmayan üyeler tarafından yapılır.

Şubelerin Kuruluşu

Madde 19 – Dernek, Genel Kurul kararı ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şubeler açabilir. Şubelerin açılması, Yönetim Kurulunca yetkili kılınan 3 kişi tarafından imzalanan Kuruluş Bildirimi’nin Dernekler Yönetmeliği’nin 7. maddesinde yer alan aşağıdaki ekler ile birlikte şubenin açılacağı yerin mülki amirine yazılı olarak sunulmasıyla olur.

 1. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
 2. Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 4. Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 5. Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

 

Açılacak şubeler, dernek tüzüğüne ve derneğe bağlı olarak faaliyet gösterirler. Dernek merkezinin, şubeler üzerinde her zaman ve her şekilde

 

 

 

kontrol yetkisi vardır. Bu kontrol dernek genel Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kurul üyesi olan ya da olmayan üyeler tarafından yapılır.

Şubelerin Organları ve Yetkileri

Madde 18 — Şube organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Denetçiden oluşur.

 1. Şube Genel Kurulu Dernekler Kanunu'nda ve bu tüzükte kayıtlı esaslar göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından üç yılda bir toplantıya çağrılır. Şube, olağan Genel Kurul toplantısını merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadır. Dernek merkezi, şubelerin Genel Kurullarına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilir. Şube Genel Kurul kararları yerinde ilan tahtasına asılmak suretiyle üyelere duyurulur. Bu kararlar, şube Yönetim Kurulunca en geç on beş gün içinde Genel Merkeze gönderilir.
 2. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.
 3. Şube Yönetim Kurulu, asıl üyeler içinden şube Genel Kurulu tarafından seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunca yönetim kuruluna seçilen üyelerden sonra en fazla oy alanlar sırasıyla yedek üye seçilmiş sayılırlar.
 4. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla verilir.
 5. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Kayıtlı üye sayısı 32’den az olduğunda, Denetleme Kurulunun görevini yapmak üzere bir asıl ve bir yedek denetçi seçilir.
 6. Şubeler geçen üç yıllık döneme ait gelir-gider hesaplarıyla bilançolarını ve gelecek döneme ilişkin bütçe tasarılarını Genel Kurullarının kabulünden sonra, en geç on beş gün içerisinde Genel Merkeze gönderirler. Yeterli geliri olan şubeler, kendi Yönetim Kurullarının onayını da almak koşuluyla, Genel Merkezin göstereceği bir faaliyete maddi yardımda bulunurlar. Bu yardım oranı şube bilançolarıyla, merkezden yollanan alındı belgeleri esas alınmak suretiyle tayin edilir. Şubelerin ayıracakları Genel Merkez payı, şube gelirinin % 20’sinden fazla olamaz. Şubeler hiçbir suretle ayrı alındı belgesi bastırarak kullanamaz ve alındı belgesiz tahsilat yapamazlar.
 7. Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda yaptıkları çalışmalar, gerekli görüldüğünde Genel Merkez tarafından maddi ve manevi olarak desteklenir. Şubeler de, Genel Merkezce yapılan çalışmaları, merkezin isteği üzerine, imkanları ölçüsünde maddi ve manevi olarak desteklerler.

Şubelerin Organları ve Yetkileri

Madde 20 – Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu veya Şube Denetçisi’nden oluşur.

 1. Şube Genel Kurulu:
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu tüzükte yazılı esaslar göz önüne alınarak, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından üç yılda bir toplantıya çağrılır.
  • Şube olağan Genel Kurul toplantısı, Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlanmak zorundadır.
  • Dernek merkezi, şubelerin Genel Kurul toplantısına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilir.
  • Şube, Şube Genel Kurulu Sonuç Bildirimi’nin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır.
 2. Şubelerdeki üyelerin tamamı Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilirler.
 3. Şube Yönetim Kurulu, asıl üyeler içinden, şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunca Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden sonra en fazla oy alanlar sırasıyla yedek üye seçilmiş sayılırlar.
 4. Şube Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçerek görev bölümü yaparlar. Kararlar çoğunlukla verilir.
 5. Şube Denetleme Kurulu:
  • Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur.
  • Şube kayıtlı üye sayısı 32’den az olduğunda, Şube Denetleme Kurulunun görevini yapmak üzere bir (1) asıl ve bir (1) yedek denetçi seçilir.
 6. Şubeler geçen üç yıllık döneme ait gelir-gider hesaplarıyla bilançolarını ve gelecek döneme ilişkin bütçe tasarılarını Genel Kurullarının kabulünden sonra, en geç on beş gün içerisinde Genel Merkeze gönderirler. Yeterli geliri olan şubeler, kendi Yönetim Kurullarının onayını da almak koşuluyla, Genel Merkezin göstereceği

bir faaliyete maddi yardımda bulunurlar. Bu yardım oranı şube bilançolarıyla, merkezden gönderilen alındı belgeleri esas alınmak

 

 

h) Genel merkezin bulunduğu yerde ayrıca şube açılamaz. Şubeler ancak bölgelerindeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup tüzel kişiliği temsil edemez. Bu tür davranış ve tasarruflarda bulunamaz.

 1. Dernek üyeleri ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştiren bir üye, bu değişikliği kayıtlı olduğu Yönetim Kuruluna bildirir ve bu Yönetim Kurulu üye kayıt fişi ile aidat durumunu üyenin yeni bölgesindeki Yönetim Kuruluna bildirir.
 1. Şubeler, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyetler dışında girişim ve çalışmalarda bulunamazlar.
 2. Şubelerin adı "TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ............................................................... İLİ ŞUBESİ"

şeklinde gösterilir.

 1. Şubeler bu tüzüğün 3. madde k bendi, 17. ve 18. maddeleri dışında kalan bütün etkinliklerinde, bu tüzükteki ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'ndaki hükümlere tabidirler.
 1. Herhangi bir nedenle bir şube kapanır veya kapatılırsa şubenin bütün evrakları, parası, taşınır ve taşınmaz malları otuz gün içinde Genel Merkeze devredilir.

suretiyle tayin edilir. Şubelerin ayıracakları Genel Merkez payı, şube gelirinin %20’sinden fazla olamaz. Şubeler hiçbir surette ayrı alındı belgesi bastırarak kullanamaz ve alındı belgesiz tahsilat yapamazlar.

 1. Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda yaptıkları çalışmalar, gerekli görüldüğünde Genel Merkez tarafından maddi ve manevi olarak desteklenir. Şubeler de, Genel Merkezce yapılan çalışmaları, merkezin isteği üzerine, olanakları ölçüsünde maddi ve manevi olarak desteklerler.
 2. Genel merkezin bulunduğu yerde ayrıca şube açılamaz. Yönetim Kurulu aynı zamanda Şubeyi temsil eder. Şubeler ancak bölgelerindeki çalışmalarla görevli ve yetkili olup, Türk Biyokimya Derneği’nin tüzel kişiliğini temsil edemez ve bu türlü davranış ve tasarruflarda bulunamazlar
 3. Şubeler, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyetler dışında girişim ve çalışmalarda bulunamazlar.
 4. Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri denetleyebilir. Merkez Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurullarına geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir, o şubeyi feshe karar verebilir veya mevcut Şube Yönetim Kurulunun yerine geçici bir kurulu seçebilir.
 5. Dernek üyeleri ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Bölge değiştiren bir üye, bu değişikliği kayıtlı olduğu Yönetim Kuruluna bildirir ve bu Yönetim Kurulu üye kayıt fişi ile aidat durumunu üyenin yeni bölgesindeki Şube Yönetim Kuruluna bildirir.
 6. Şubelerin adı "TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ....................................................... İLİ

ŞUBESİ" şeklinde gösterilir.

 1. Şubeler bu tüzüğün 3. madde i bendi, 17., 18., 19., 20., ve 21. maddeleri dışında kalan ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'ndaki hükümlere tabidirler.
 2. Herhangi bir nedenle bir şube kapanır veya kapatılırsa şubenin bütün

evrakları, parası, taşınır ve taşınmaz malları otuz (30) gün içinde Genel Merkeze devredilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 19 — Derneğin gelir kaynakları şunlardır :

 1. Giriş aidatı : Asıl üyeliğe kabul aşamasında ve bir defaya mahsus olmak üzere 60 YTL’dir.
 2. Üyelik aidatı : Asıl üyelerden alınır ve yıllık miktarı 60 YTL’dır. Her yılın aidatı ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenir.
 3. Bağışlar ve yardımlar.

Derneğin Gelirleri

Madde 21 — Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Giriş aidatı: Asıl üyeliğe kabul aşamasında ve bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL’dir.
 2. Üyelik aidatı: Asil üyelerden alınır ve yıllık miktarı 150 TL’dir. Her yılın aidatı ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenir.
 

 

 1. Bilimsel yayın gelirleri.
 2. Yönetim Kurulunca tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, sergi, spor müsabakaları, gezi, konferans ve kongreler gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
 3. Dernek taşınmaz mallarından elde edilen gelir.
 4. Derneğin kurmuş olduğu gelir getiren tüm kuruluşlardan gelen gelirler.

 

Derneğin Defterleri

Madde 20 — Dernek; kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya il dernekler müdürlüğünce onayı zorunludur. Defterlerin

tutulmasından hem görevli üye, hem de Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Derneğin Defterleri

Madde 22 — Dernek; kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya il dernekler müdürlüğünce onayı zorunludur. Defterlerin

tutulmasından hem görevli üye, hem de Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21 — Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile

karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 23— Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile

karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22 — Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu tarafından en az yılda iki defa derneğin denetimi yapılır. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 24 — Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:

Madde 23 — Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi dağılma veya dağıtılma şeklinde olabilir.

 

 1. Dağılma: Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya ilgili maddede belirtilen yeter sayının sağlanamaması nedeniyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.
 2. Dağıtılma: Genel Kurul, Türk Medeni Kanunun 87. maddesine uygun şekilde her zaman derneğin feshine karar verebilir. Veya dernek, Türk Medeni Kanunun 87. maddesinde yazılı durum ortaya çıktığında, mahkeme kararıyla kapatılabilir.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:

Madde 25 — Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi dağılma veya dağıtılma şeklinde olabilir.

 

 1. Dağılma: Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya ilgili maddede belirtilen yeter sayının sağlanamaması nedeniyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.
 2. Dağıtılma: Genel Kurul, Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesine uygun şekilde her zaman derneğin feshine karar verebilir. Veya dernek, Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesinde yazılı durum ortaya çıktığında, mahkeme kararıyla kapatılabilir.
 

 

c)         Dağılan veya dağıtılan derneğin bütün para, mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na intikal eder.

c)         Dağılan veya dağıtılan derneğin bütün para, mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na intikal eder.

 

Madde 26 – Bu Tüzük içinde ayrıntıları belirlenmeyen konu ve hükümler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili madde ve hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Genel Kurulda Görüşülecek Tüzük Taslağı
Haber Eklenme Tarihi:24 Kasım 2021 Çarşamba Yayında geçen süre:geçen yıl
 • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız